ALGEMENE VOORWAARDEN

AAsize V.O.F.

Van Ravesteyn-erf 195
3315 DL Dordrecht
info@aasize.nl

KVK : 58362851
BTW : 853005382B01
Bank : ING 8653371
IBAN : NL28 INGB 0008 6533 71
BIC : INGBNL2A

Artikel 1 - Definities
1.1 AAsize is een online winkel in onder-, sport- en badmode gespecialiseerd in kleine cupmaten, welke via www.aasize.nl bezocht kan worden.
1.2 AAsize en aasize.nl zijn handelsnamen van AAsize V.O.F..

Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.aasize.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van AAsize worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door AAsize ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3 - Overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website.
3.2 AAsize is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4 - Herroepingsrecht
4.1 U heeft het recht zonder boete en zonder opgaaf van reden een herroepingsrecht uit te oefenen binnen 14 dagen na aflevering van het product. De termijn van 14 dagen gaat in zodra u het product heeft ontvangen.
4.2 Tijdens de termijn van 14 dagen dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien u gebruik maakt van het herroepingsrecht, zult u het product met alle geleverde toebehoren en –indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele staat en verpakking aan AAsize retourneren. De verzendkosten hiervan zijn voor rekening van de klant. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde poststukken worden door AAsize niet aangenomen, ongeacht de reden van retourzenden.
4.3 Indien u gebruikt maakt van het herroepingsrecht, draagt AAsize zorg voor zo spoedig mogelijke terugbetaling van het door u betaalde bedrag (excl. verzendkosten), doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van de retourzending.
4.4 AAsize behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt, wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in de originele verpakking retour zijn gezonden.
4.5 AAsize behoudt zich voorts het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer de artikelen niet binnen 14 dagen door de klant zijn teruggestuurd.
4.6 In alle gevallen gelden de instructies voor het terugzenden zoals omschreven op het ruil-retourformulier.

Artikel 5 - Prijzen
5.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro`s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten via onze website gecommuniceerd.
5.2 De verzendkosten van bestellingen worden apart vermeld. Deze zijn afhankelijk van de bestemming of zijn € 0,- indien de bestelling een op de website vermeld bedrag te boven gaat.
5.3 AAsize kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 6 - Levering
6.1 AAsize streeft ernaar om bestellingen tussen 2 à 5 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is AAsize echter niet verplicht.
6.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren. AAsize stort in dit geval het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk terug.
6.3 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. AAsize zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.
6.4 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

Artikel 7 - Betalingen
7.1 Betaling kan geschieden op de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld.
7.2 Betaling geschiedt altijd geheel vooraf op één van de volgende manieren:
a) iDEAL: Als u bankiert via internet kunt u via onze website op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen.
b) Overboeking: u kunt het bedrag binnen 5 werkdagen zelf overmaken naar het bankrekeningnummer van AAsize. Na 5 werkdagen komt de bestelling te vervallen. Zodra de betaling op onze bankrekening is bijgeschreven, wordt uw bestelling in behandeling genomen zoals omschreven in artikel 6.
7.3 De klant geeft AAsize toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.


Artikel 8 - Klachten & garantie
8.1 AAsize staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties.
8.2 Gebreken die zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage of die zijn te wijten aan aanmerkelijke schuld van de klant vallen niet onder de garantie. Het product dient te worden gewassen volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk, indien u kiest of hebt gekozen voor een afwijkende wasmethode, zal uw klacht te allen tijde ongegrond worden verklaard.
De garantie vervalt wanneer u zonder overleg zelf getracht hebt het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.
8.3 Klachten over producten, dan wel over de uitvoering van de overeenkomst kunnen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij AAsize.
8.4 Het terugzenden van de als klacht aangemelde artikelen dient per post te geschieden. Verzendkosten zijn voor AAsize. AAsize zal de klacht binnen 10 werkdagen in overleg met u oplossen. Teneinde de afhandeling van de klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen.

Artikel 9 - Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en AAsize, dan wel tussen AAsize en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en AAsize, is AAsize niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van AAsize.

Artikel 10 - Overmacht
10.1 AAsize heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat AAsize gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
11.3 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig worden verklaard zal het betreffende artikel komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door AAsize vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbaar vergelijkbaar artikel.


AAsize april 2014
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
Zoek Tip
  • iDeal
  • Bancontact
  • Post NL
  • KBC CBC